Terugblik

Op 29 september jl. vond in de voormalige Koepelgevangenis in Haarlem de Dag van de wethouder financiën en CFO’s van de 100.000+ gemeenten plaats.
Dank aan de deelnemers en sprekers op die dag!

De presentaties van de 4 deelsessies kunt u hieronder in pdf terugkijken.

1. Strategische investeringen (gemeenten Eindhoven, Breda)
Door externe ontwikkelingen worden gelijktijdig veel transformaties in gang gezet. Veranderingen die nodig zijn bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, klimaatadaptatie, energiegebruik, watergebruik en CO2 reductie. Veel van deze veranderingen werken door naar het investeringsplan van de gemeente. Daarmee krijgt het investeringsplan een meer strategisch karakter en neemt de druk toe om hogere investeringsjaarschijven te programmeren, terwijl de financiële ruimte structureel nijpend is. De behoefte aan een investeringsplan met een langere horizon dan 5 jaar neemt toe.
In deze workshop nemen de gemeenten Eindhoven en Breda u mee in waarom hun gemeente IP’s worden ontwikkeld naar 10 en 20 jaar en welke (strategische) dilemma’s om een antwoord vragen.

2. De oprichting van het warmte-infrabedrijf in Apeldoorn, een duurzame organisatie
Ontdekkingstocht naar de haalbaarheid en beheersbaarheid
De gemeente Apeldoorn wil de overstap naar duurzame warmte haalbaar en betaalbaar maken voor iedereen. In veel 100.000+ gemeenten speelt het onderwerp van warmtenetten als onderdeel van de energietransitie.
In deze workshop neemt de gemeente Apeldoorn de deelnemers mee in hun ontdekkingstocht van dilemma’s rond haalbaarheid en beheersbaarheid.

3. Vertrouwen burger winnen door versterking P&C cyclus en bedrijfsvoering (gemeente Tilburg)
In Tilburg wordt nagedacht over wat de betekenis van nabijheid voor de burger van de overheid is. Wijkgericht werken is daarbij behulpzaam. Om waar te maken wat beloofd wordt aan de burger is het op orde hebben van de bedrijfsvoering van belang.
In deze workshop wordt uitgelegd waarom Tilburg dit belangrijke thema’s vindt, wordt de samenhang nader geduid en voorzien van verkennende handelingsperspectieven.

4. De uitdagingen en ontwikkelingen bij duurzaamheidsbegroting en -verantwoording, en een doorkijk naar ESG en Brede Welvaart (gemeente Haarlem)
Voor grote bedrijven geldt gefaseerd vanaf 2024 de Corporate Sustainability Reporting Directive. Voor de overheid geldt nog geen directive, terwijl de verwachting is dat deze er wel gaat komen. De gemeente Haarlem experimenteert al meer dan 5 jaar met het opzetten van een duurzaamheidsbegroting en -verantwoording en betrekt duurzaamheid in de bestuurlijke besluitvorming, zowel vanuit het perspectief van de stad als van de organisatie, inclusief verbonden partijen. Haarlem heeft meerder instrumenten hiervoor ontwikkeld. Bij het overwinnen van veelvuldige dilemma’s blijkt een aantal uitgangspunten behulpzaam te zijn.
In deze workshop wordt u meegenomen op de reis van de ontwikkeling van begroten en verantwoorden op duurzaamheid.